Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring beschrijft wanneer, hoe en waarvoor UNIFORM-AGRI BV op u betrekking hebbende gegevens verwerkt (bijvoorbeeld verzamelt, genereert, behoudt, gebruikt en openbaar maakt).

Categorieën gegevens

De volgende aan u gerelateerde categorieën gegevens kunnen door UNIFORM-Agri worden verwerkt in verband met de websites:

(a) automatisch verzamelde gegevens betreffende het apparaat en de browser die u gebruikt om toegang te krijgen tot de websites (zoals IP-adres, cookie-identificatoren, type apparaat en type browser) en betreffende uw surfgedrag (zoals welke pagina’s u bezoekt);

(b) vrijwillig door u verstrekte gegevens wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en campagnes, berichten verstuurt via contactformulieren of andere internetformulieren op de websites activeert.

Doeleinden van verwerking

De op u betrekking hebbende gegevens die door UNIFORM-Agri in verband met de websites worden verzameld of gegenereerd, kunnen worden gebruikt voor het beheer en de exploitatie van de websites, om het gebruik van de websites te monitoren en analyseren, om de functionaliteit en content ervan te optimaliseren en om de websites verder te ontwikkelen. De gegevens die u via internetformulieren verstrekt op de websites worden verwerkt voor de doeleinden aangegeven voor de betreffende formulieren (bijvoorbeeld om u aan te melden voor een specifieke campagne of om u nieuwsbrieven te sturen).

Raadpleeg het onderdeel ‘Diensten van derden’ hieronder voor een beschrijving van hoe en waarvoor derden op u betrekking hebbende gegevens verwerken in verband met de websites.

Ontvangers

De door UNIFORM-Agri in verband met de websites verzamelde of gegenereerde gegevens kunnen voor de hierboven vermelde doeleinden worden verstrekt aan en verwerkt door alle entiteiten binnen UNIFORM-Agri. Voorts kan UNIFORM-Agri voor hierboven omschreven doeleinden dienstverleners inzetten om bepaalde werkzaamheden ten behoeve van UNIFORM-Agri uit te voeren (zoals de opslag van gegevens). Dergelijke dienstverleners kunnen voor genoemde doeleinden toegang krijgen tot de gegevens, in welk geval UNIFORM-Agri maatregelen neemt om te zorgen dat de dienstverleners de gegevens beschermen en niet gebruiken voor andere doeleinden. Als u wilt weten welke dienstverleners voor welke doeleinden eventueel toegang (zullen) hebben tot de door UNIFORM-Agri over u verzamelde of gegenereerde gegevens, kunt u contact opnemen met UNIFORM-Agri op de wijze beschreven in het onderdeel ‘Overige Informatie’.

Uitgezonderd hetgeen hierboven is uiteengezet, worden door UNIFORM-Agri in verband met de websites verzamelde of gegenereerde gegevens uitsluitend in geaggregeerde of geanonimiseerde vorm gedeeld (namen van personen, rechtspersonen, boerderijen e.d. worden verwijderd of vervangen door anonieme of fictieve identificatoren).

Raadpleeg het onderdeel ‘Diensten van derden’ hieronder voor een beschrijving van hoe en waarvoor derden op u betrekking hebbende gegevens verwerken in verband met de websites.

Toestemming en wettelijke basis
Door op de websites gegevens in te voeren op internetformulieren gaat u akkoord met het gebruik van die gegevens voor doeleinden aangegeven voor dat formulier. Waar op u betrekking hebbende gegevens worden gebruikt zonder dat UNIFORM-Agri daarvoor uw toestemming heeft gevraagd, ligt de wettelijke basis voor de verwerking ervan in de door UNIFORM-Agri nagestreefde legitieme belangen (de boven omschreven doeleinden), welke UNIFORM-Agri op basis van ampele afweging niet ondergeschikt acht aan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Bepaalde verwerking van op u betrekking hebbende gegevens kan ook noodzakelijk zijn om wettelijke verplichtingen na te leven.

Bewaring en veiligheid

De op u betrekking hebbende gegevens die UNIFORM-Agri verzamelt of genereert in verband met de websites worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de hierboven uiteengezette verwerkingsdoeleinden. UNIFORM-Agri (of, waar van toepassing, diens dienstverleners) heeft (hebben) fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen ter verzekering van een beveiligingsniveau dat is afgestemd op de risico’s van het verwerken en de aard van de gegevens. Dergelijke maatregelen worden geïmplementeerd om: (a) te zorgen dat uitsluitend bevoegd personeel toegang heeft tot de gegevens; (b) te zorgen dat uitsluitend personeel dat toegang dient te hebben tot de gegevens, bevoegd is toegang te krijgen tot die gegevens; (c) te zorgen dat dergelijk bevoegd personeel is onderworpen aan passende verplichtingen tot geheimhouding van de gegevens; en (d) de gegevens te beschermen tegen onbevoegde publicatie en toegang en onopzettelijk(e) of onwettig(e) vernietiging, verlies en wijziging.

De op u betrekking hebbende gegevens die door UNIFORM-Agri in verband met de websites worden verzameld of gegenereerd, worden hoofdzakelijk bewaard binnen de Europese Unie, maar kunnen voor de hierboven uiteengezette doeleinden en met de hierboven omschreven beperkingen worden doorgegeven aan elke plaats waar u toegang zoekt tot de websites, waar de UNIFORM-Agri Group is gevestigd of waar dienstverleners van UNIFORM-Agri hun activiteiten uitoefenen. Waar, in andere gevallen dan noodzakelijk voor de door u gevraagde serviceverlening, vanuit de Europese Unie of andere landen of gebieden waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat deze een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden, gegevens worden doorgegeven aan een land of gebied dat niet een dergelijk niveau van bescherming verzekert, zal UNIFORM-Agri de noodzakelijke aanvullende veiligheidsmaatregelen nemen om te zorgen voor voldoende bescherming van de gegevens (bijvoorbeeld de ‘Modelcontractbepalingen’ opgenomen in de Bijlage bij het Besluit van de Europese Commissie 2010/87/EC van 5 februari 2010). Als u wilt weten naar welke landen of gebieden gegevens worden doorgegeven en welke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, kunt u contact opnemen met UNIFORM-Agri op de wijze beschreven in het onderdeel ‘Overige Informatie’.

Diensten door derden

In verband met de websites worden de hieronder beschreven diensten door derden gebruikt om statistieken te verzamelen en gerichte advertenties aan te bieden. De verschillende dienstverleners kunnen op u betrekking hebbende gegevens verzamelen teneinde de dienst aan UNIFORM-Agri te kunnen verstrekken. UNIFORM-Agri krijgt echter uitsluitend toegang tot geaggregeerde statistieken.

Google Analytics (http://www.google.com/analytics) wordt gebruikt voor analyses over het gebruik van de websites door bezoekers. Google Analytics gebruikt cookies om bezoekersgedrag te monitoren. De informatie wordt door Google Inc. verwerkt voor het samenstellen van statistische rapporten omtrent de activiteit op de websites en levering daarvan aan UNIFORM-Agri (die ze vervolgens gebruikt voor de hierboven vermelde doeleinden). Raadpleeg het Privacybeleid van Google (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/) voor informatie over hoe en waarvoor Google Inc. op u betrekking hebbende gegevens kan verwerken. Om u af te melden voor Google Analytics gaat u naar de opt-outpagina van Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) en installeert u de add-on voor uw browser.

Overige informatie

Onder voorbehoud van beperkingen ingevolge de toepasselijke wetgeving heeft u het recht om informatie op te vragen over de verwerking door UNIFORM-Agri van op u betrekking hebbende gegevens, om toegang te krijgen tot die gegevens (in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat, met het recht om die gegevens door te zenden) en om UNIFORM-Agri te verzoeken om op u betrekking hebbende gegevens die onjuist, onvolledig, verwarrend, verouderd of onwettig zijn, te corrigeren, aan te vullen, bij te werken, te blokkeren of te verwijderen. U heeft tevens het recht om u op legitieme gronden te verzetten tegen de verwerking van op u betrekking hebbende gegevens (met name indien u daartoe ingevolge toepasselijke wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens gerechtigd bent) en om eerder door u gegeven toestemming tot het verwerken van dergelijke gegevens, in te trekken. Zulks heeft uitsluitend toekomstige werking, geen terugwerkende kracht. Als u van mening bent dat de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens strijdig is met de toepasselijke wetgeving, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit.

Verzoeken betreffende de verwerking door UNIFORM-Agri van op u betrekking hebbende gegevens kunt u richten aan onderstaand adres (ter attentie van de ‘Functionaris Gegevensbescherming’).

Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris Gegevensbescherming
UNIFORM-Agri BV (Postbus 721,9400 AS Assen) is de verwerkingsverantwoordelijke voor gegevens die door UNIFORM-Agri in verband met de website worden verwerkt.

Om contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming van UNIFORM-Agri stuurt u een brief naar bovenstaand adres ter attentie van de ‘Functionaris Gegevensbescherming’.

Updates van deze verklaring

In de toekomst kunnen extra functionaliteiten aan de websites worden toegevoegd. Een door UNIFORM-Agri bijgewerkte versie van deze Verklaring zal in die gevallen beschrijven hoe en voor welke doeleinden UNIFORM-Agri gegevens zal verwerken in verband met die nieuwe functionaliteiten. UNIFORM-Agri kan deze Verklaring eveneens bijwerken om aanvullende reikwijdte of doeleinden van gegevensverwerking in verband met de websites op te nemen.