050/50.09.55 info@unifarm.be
  • English Global
  • English UK
  • Nederlands
  • Vlaams
  • Dansk
  • Français
  • Deutsch
  • Español

Saldomodule

You are here

De saldomodule bevat verschillende overzichten die aspecten weergeven van het saldo op uw bedrijf.
In het overzicht dagopbrengst - voerkosten kunt u zien wat de voersaldo's per koe zijn. Daarnaast kunt u het voersaldo ook
analyseren per groepsnummer, lactatienummer, lactatiedagen of per maand van afkalven. Het overzicht melkopbrengst –
voerkosten geeft u een beeld van het voersaldo voor de gehele veestapel. U kunt dat vervolgens eenvoudig per maand, kwartaal
of jaar vergelijken.
Op het economisch maandoverzicht staan de opbrengsten en kosten uitgesplitst per melkkoe, 100 Kg melk en de totale kosten
per maand. De opbrengsten die meegenomen worden zijn de opbrengsten van de verkopen van dieren en de opbrengsten
van de melk. De kosten die meegenomen worden zijn diergezondheidskosten en de voerkosten. Uiteindelijk komen daar twee
saldo's uit, het krachtvoer saldo en het totaal saldo.
Het technisch maandoverzicht laat in tegenstelling tot het economisch maandoverzicht geen bedragen zien maar alle maandelijkse
technische kengetallen. Van elke maand staan per categorie koeien de aantallen weergegeven, vervolgens de belangrijkste
vruchtbaarheids- diergezondheids- (celgetal), melkproductie- en voedingskengetallen en ten slotte de belangrijkste
melkleverings kengetallen.
De afvoeranalyse geeft u een beeld van de dieren die zijn afgevoerd van het bedrijf. In deze analyse worden de dieren per afvoerreden
gerangschikt. Ook kunt u hier eenvoudig zien in welke leeftijdscategorie de meeste afgevoerde dieren zich bevonden.
Een krachtig onderdeel van de saldomodule is de 12 maanden voorspelling. Bij dit overzicht wordt er een voorspelling gemaakt
voor het komende jaar. Er wordt met de melkprijs gerekend, gemiddelde kg melk, prijzen voor de kalveren en koeien en percentage
afvoer. Dit alles wordt gepresenteerd in een mooi overzicht met bijbehorende grafiek die u zelf kan instellen.